Renata  Czeladko image
Renata
Czeladko
Uniwersytet SWPS
Poland